Psykoterapia

Image
Image
Psykoterapia on terveydenhuollon toimintaa, jossa hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia ja tuetaan ihmistä kohti toimivampaa ja mielekkäämpää arkea. Psykoterapiaan hakeudutaan monista erilaisista syistä, joista yleisimpiä ovat monenlaiset ahdistukseen, masennukseen, pelkoihin ja ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet sekä kuormittavat elämäntilanteet

Usein omat yritykset ratkaista haasteita eivät ole toimineet ja niinpä elämä tai jokin sen osa-alue tuntuu olevan solmussa. Pitkään jatkuneet haasteet vaikuttavat kielteisesti työssäkäyntiin, opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja muutoinkin elämän mielekkyyteen ja laatuun.

Psykoterapiassa on olemassa monia erilaisia suuntauksia. Jokaisessa on hieman erilaisia lähtökohtia ja toimintatapoja. Suuntausten tuloksellisuudessa ei tutkimusten perusteella ole suuria eroja. Kaikissa psykoterapiamuodoissa oleellisinta on asiakkaan ja koulutetun psykoterapeutin luottamuksellinen suhde ja vuorovaikutus. Tärkeintä on siis löytää itselle sopiva psykoterapeutti ja hänen kanssaan löytää toimivat työskentelytavat.

Yksikään psykoterapeutti ei ratkaise asiakkaan ongelmia tai tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan auttaa häntä löytämään omat voimavaransa ja rohkaisee kohti uusia tapoja toimia. Jotta psykoterapiasta olisi merkittävää apua, se edellyttää sekä asiakkaan halua muutokseen että riittävästi voimavaroja yhteiseen työskentelyyn. Psykoterapia ei siis ole mikään "kevyt harrastus", vaan se on useimmiten pitkä ja paikoitellen rankkakin prosessi. Kuitenkin psykoterapian tulokset ovat kannustavia: Lisääntyneen itsetuntemuksen, syntyneiden oivallusten ja uusien toimintamallien avulla tiukimmatkin solmut voivat aueta ja ylitsepääsemättömiltä vaikuttaneet esteet poistua.

Koska yhdelläkään psykoterapeutilla ei ole tarjota taikatemppuja, ovat psykoterapian prosessit usein pitkiä. Suuri osa pitkistä psykoterapioista toteutuukin Kelan tukemana. Klikkaa tästä lukeaksesi lisää Kelan kuntoutuspsykoterapiasta. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike. Psykoterapiaa voivat siis tarjota vain erityiskoulutetut ammattilaiset, joilla on Valviran myöntämä toimintaoikeus. Olen Valviran laillistama perhe-ja paripsykoterapeutti. Näistä psykoterapiamuodoista voit siis saada Kela -korvausta asiakkaanani. Psykoterapiaan on mahdollista tulla myös erilaisilla maksusitoumuksilla sekä itse maksavana asiakkaana. Palvelen mielelläni myös näitä asiakkaita- niin yksilöitä, pareja kuin perheitäkin.
Image
Image

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiaan hakeutumisen syynä voivat olla mm. perheenjäsenten keskinäisten suhteiden haasteet, perheenjäsenten väliset ristiriidat ja vuorovaikutuksen vaikeudet. Myös monenlaiset muutokset elämäntilanteissa (kuten vaikkapa avioero tai uusperheen haasteet) tai erilaiset kriisit (esimerkiksi jonkun perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema) voivat olla syitä hakeutua perhepsykoterapiaan. Tavoitteena on sekä koko perheen että jokaisen yksittäisen perheenjäsenen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen. Olennaista on, että jokainen perheenjäsen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Ratkaisuja etsitään yhdessä rakentavassa ilmapiirissä, ei syyllisiä osoitellen.

Perhepsykoterapiassa voidaan kokoontua vaihtelevilla kokoonpanoilla huomioiden muun muassa perheen tilanteen ja perheenjäsenten iän. Tapaamiset kestävät yleensä 90 minuuttia kerrallaan.

Perheterapia voi olla joko pääasiallinen terapiamuoto tai tukitoimi myös yksittäisen perheenjäsenen psyykkiseen oireiluun. Perhepsykoterapiaan voi tulla kaikenlaisissa perhesuhteissa.

Perhepsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana. Tätä varten tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen. Perhepsykoterapian tarpeesta on tärkeää keskustella hoitavan (ja psykoterapian lähetteen tekevän) lääkärin kanssa mielellään jo terapian suunnitteluvaiheessa.
Image
Image

Paripsykoterapia

Paripsykoterapia on psykoterapiaa, jossa keskiössä on pariskunta ja parisuhde.

Paripsykoterapiaan saapumisen syitä ovat mm. monenlaiset elämän kriisitilanteet, kuten perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema, onnettomuus, työttömyys tai uskottomuus. Paripsykoterapiassa käsitellään myös monenlaisia muita parisuhteen ongelmatilanteita ja ristiriitoja, kuten jumiutuneita vuorovaikutuskuvioita, jatkuvaa riitelyä, ristiriitaisia toiveita, käsittelemättömiä pettymyksiä ja etääntymisen kokemuksia (ollaan yhdessä, mutta yksin). Usein pari on yrittänyt selvitellä asioita keskenään, mutta yritykset ovat johtaneet vain vanhoille, toimimattomille urille. Tilanne saattaa olla kärjistynyt jo siihen, että tilanteen selvittäminen tuntuu mahdottomalta ja eroaminen näyttää ainoalta ratkaisulta, johon enää kyetään.

Ulkopuolisen ammattilaisen avulla tiukimpiakin solmuja on kuitenkin mahdollista aukoa ja monimutkaisiakin vyyhtejä selvittää, mikäli molemminpuolista halua yhteisen tulevaisuuden eteen työskentelyyn löytyy. Paripsykoterapiassa rakennetaan turvallista ilmapiiriä, jossa pyritään aidosti kuulemaan ja ymmärtämään toisen näkemyksiä ja kokemuksia.

Paripsykoterapiassa ei etsitä syyllisiä vaan opetellaan ilmaisemaan omia toiveita, tarpeita ja tunteita ja rakennetaan toimivampaa tulevaisuutta ilman katkeruutta ja häpeää. Toisinaan suhteen jatkuminen ei enää ole mahdollista. Tällöin paripsykoterapiassa voidaan etsiä mahdollisimman sujuvaa arjen jatkumista erosta huolimatta. Psykoterapeutti kunnioittaa parin oikeutta tehdä itse parhaaksi kokemansa ratkaisut.

Halu saada vaikeaksi koettuun tilanteeseen uusia näkökulmia ja etsiä yhdessä ratkaisuja on riittävä syy hakeutua paripsykoterapiaan. Mitä aikaisemmin avun piiriin hakeutuu, sitä helpommin vyyhti yleensä selviää. Toisinaan jo muutama tapaamiskerta riittää auttamaan paria uuteen alkuun, toisinaan paripsykoterapia voi kestää pitkäänkin.

Paripsykoterapiaan voi tulla kaikenlaisissa parisuhteissa. Paripsykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana. Tätä varten tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen. Paripsykoterapian tarpeesta on tärkeää keskustella hoitavan (ja psykoterapian lähetteen tekevän) lääkärin kanssa miellään jo terapian suunnitteluvaiheessa.